วันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2554

เว็บไซต์การจัดการผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากภาวะน้ำท่วม


เว็บไซต์การจัดการผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากภาวะน้ำท่วมรวบรวมมาจากเครือข่ายผู้สนใจประเด็นความท้าทายทางสุขภาพ (health challenge) ที่กำลังศึกษาอยู่ในสหราชอาณาจักร และผู้สนใจด้านสุขภาพในประเทศไทย ลองคลิ้กไปดูหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการตั้งรับและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมดูนะครับ

การจัดการผลกระทบต่อสุขภาพทั่วไป

 • ถาม-ตอบ ผลกระทบต่อสุขภาพเมื่อเกิดภาวะน้ำท่วม  Flooding – Frequently Asked Health Questions
 • ความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพเด็ก Disaster Risk Management for Health CHILD HEALTH
 • การทำความสะอาดบ้านเรือนภายหลังน้ำลด Cleaning up after a flood – health advice
 • เอกสารสำคัญในการจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพเมื่อเกิดภาวะน้ำท่วม Key Documents, UK Health Protection Agency
 • ความเสี่ยงต่อสุขภาพจากภาวะน้ำท่วม Health risks and hazards caused by floods

การจัดการอันตรายจากสารเคมีปนเเปื้อนและสิ่งแวดล้อม

 • จัดการอันตรายจากสารเคมีและสิ่งแวดล้อมที่มากับภาวะน้ำท่วม Chemical  and environmental hazards Management, NHS Direct
 • พัฒนาแผนการดำเนินงานเพื่อจัดการการปนเปื้อนของสารเคมีเมื่อเกิดภาวะน้ำท่วม Development of a risk assessment framework for potential chemical contamination during flood events (p33-36)
 • ผลกระทบของอันตรายจกน้ำท่วมและสารเคมีรั่วไหลต่อสาธารณสุข Public health impacts of floods and chemical contamination, Journal of Public Health Vol. 26, No. 4, pp. 376–383
 • การจัดการอันตรายที่อาจเกิดจากอุตสาหกรรมยา Hazards Management  in  Pharmaceutical Industry, The Andhra Pradesh Industrial Infrastructure Corporation Ltd. (APIIC

กฏหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของประชาคมยุโรป

 • รวบรวมกฏหมายและข้อบังคับที่สำคัญของประชาคมยุโรป European Key documents on flood risk management
 • กฏหมายการจัดการความเสี่ยงของภาวะน้ำท่วมของประชาคมยุโรป EU flood directive
 • กฏหมายว่าด้วยการจัดการสิ่งแวดล้อมของประชาคมยุโรป DIRECTIVE 2008/1/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 15 January 2008 concerning integrated pollution prevention and control
 • รายงานวิธีการจัการภาวะน้ำท่วมของประชาคมยุโรป Review report of operational flood management methods and models, FLOODsite is co-funded by the European Community Sixth Framework Programme for European Research and Technological Development (2002-2006)
 • การประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเมื่อเกิดภาวะน้ำท่วม Flood risk assessment and flood risk management: An introduction and guidance based on experiences and findings of FLOODsite   (an EU-funded Integrated project)
 • คู่มือการวางแผนผลกระทบต่อสุขภาพที่มาจากสิ่งแวดล้อมเมื่อเกิดภาวะน้ำท่วม Manual for Environmental Health Contingency Planning for Floods in the Caribbean (PAHO, WHO; 2003; 78 pages)
 • การบริหารจัดการสารพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมเมื่อเกิดภาวะน้ำท่วม Disaster risk management in chemical industries — A case study; flood emergency in a chemical industry with a case study of a flood incident at Ammonia based chemical plant at Hazira, Sura
 • การจัดการสถานที่ทำงานให้ปลอดภัยระหว่างที่เกิดภาวะน้ำท่วม Workplace safety during flood recovery
 • การจัดการทำความสะอาดสถานที่ทำงานภายหลังน้ำท่วม Workplace health and safety laws when cleaning after floods and storms

การจัดการสถานพยาบาลและสาธารณสุขทั่วไป

 • การจัดการในโรงพยาบาลเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ Safe Hospitals in Emergencies and Disasters

การจัดการรบบเสัชกรรม

 • คำแนะนำสำหรับเภสัชกรที่ออกปฏิบัติหน้าที่ในประเทศออสเตรเลีย Advice for approved pharmacists supplying PBS medicines to patients in areas affected by the Queensland Flood Emergency
 • Rx Response: แนวปฏิบัติระบบการกระจายยาในช่วงภัยพิบัติ 
 • บทความแนวทางปฏิบัติสำหรับเภสัชกรคลินิกในภาวะฉุกเฉิน Clinical Pharmacists in Emergency Medicine
 • ศูนย์วิจัยสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเภสัชกรในภาวะฉุกเฉิน The Emergency Pharmacist Research Center

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น