วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2556

แนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูง ในเวชปฎิบัติทั่วไป


 
แนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบัติทั่วไป พ.ศ. 2555 

โดยสมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย 

Thai Hypertension Society: Guidelines in the Treatment of Hypertension 2012ขอความกรุณาไปที่ 
http://www.thaihypertension.org/guideline.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น