วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จเพื่อการทำแฟรนไซส์ร้านขายยาAnalysis of critical success factors for franchising a pharmacy business: การวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จเพื่อการทำแฟรนไซส์ร้านขายยา
โดยคุณ Alissara Wiriyapanya

จะดีไหม หากมีบทวิจัยที่มานำเสนอ
การหาปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จเพื่อต่อยอดพัฒนาแนวคิดในการทำแฟรนไชส์ร้านขายยา การวิจัยครอบคลุมการวิเคราะห์สภาพการแข่งขัน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ของอุตสาหกรรม ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จในอุตสาหกรรมร้านขายยาแฟรนไชส์มี 5 ปัจจัย ได้แก่ ร้านสาขา ผลิตภัณฑ์และบริการ บุคลากร ทำเล และข้อมูล

ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จได้ถูกนำไปใช้ในการพัฒนาแนวคิดในการทำแฟรนไชส์ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และแผนปฏิบัติการ นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ยกตัวอย่างกรณีศึกษาของการพัฒนาแฟรนไชส์ร้านขายยา ที่มึชื่อว่า Udom Pharmacy โดยการสร้างแนวคิดทางธุรกิจ สร้างกลยุทธ์ทางการตลาด ศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุน รวมถึงการสร้างรูปแบบการจัดการองค์กร การจัดการด้านการปฏิบัติการ และการจัดการด้านคุณภาพ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ประกอบการ ที่สนใจที่จะพัฒนาแฟรนไชส์ร้านขายยา หรือธุรกิจแฟรนไชส์อื่นๆ ต่อไป

ทุกท่านสามารถไปดูตัวอย่างและไปหา download ฉบับเต็มได้จากที่มาของแหล่งข้อมูล สถาบันการศึกษาที่ระบุครับ http://www.scribd.com/doc/112281042/Critical-Success-Factors-for-Chain-Store-Pharmacy?secret_password=2ldvgj55ebpxul3ygs17


แหล่งข้อมูล Title: Analysis of critical success factors for franchising a pharmacy business
Other Titles:         การวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จเพื่อการทำแฟรนไซส์ร้านขายยา
Authors:      Alissara Wiriyapanya
Advisor:      Suthas Ratanakuakangwan
Advisor's Email:     suthas.r@chula.ac.th
Subjects:     Franchises (Retail trade)
Success in business
Drugstores
Issue Date: 2008
Publisher:    Chulalongkorn University
http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/15474

รูปประกอบจาก
http://www.homedit.com/fresh-and-modern-pharmacy-design-by-clavel-arquitectos/ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น